KS Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (84).583820090 | Fax: (84).583820000 | Email:sg-nthotel@dng.vnn.vn |

x

KS Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch