Công bố thông tin

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

15/08/2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017

20/06/2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

BCTC Kiểm toán công ty mẹ năm 2017 BCTC Kiểm toán hợp nhất Tổng Công ty năm 2017

31/05/2018

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp Tình hình đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp năm 2018    

27/03/2018

Trang