Công bố thông tin

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 - 2016

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 - 2016

15/06/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

31/05/2017

Công bố thông tin công ty mẹ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016  

31/03/2017

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

30/03/2017

Trang