Công bố thông tin

Hồ sơ đấu giá cổ phần công ty Sài Gòn - Tân Sơn (lần 2)

Xin vui lòng click vào link để download: Thông báo bán cổ phần ngày 18/11/2015 Bản công bố thông tin Quy chế đấu giá lần 2 Mẫu đơn đăng ký tham gia Mẫu thông báo chào mua công khai cổ phần Báo cáo tài...

19/11/2015

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Xin vui lòng click vào tài liệu để download: Thông báo bán đấu giá Hồ sơ đấu giá

09/11/2015

Báo cáo tài chính 3 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Trang